Oratlas - ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ

އޮރެޓްލާސް އިން ބޭނުންކުރަނީ މައިކްރޮސޮފްޓް ކްލެރިޓީ އާއި އިޝްތިހާރު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.


މައިކްރޮސޮފްޓް ކްލެރިޓީން އަންނަ ޕްރައިވެސީ މައުލޫމާތު

މި ވެބްސައިޓަކީ މައިކްރޮސޮފްޓް ކްލެރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް/ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް މާކެޓްކުރުމަށް ބިހޭވިއަރަލް މެޓްރިކްސް، ހީޓްމެޕްސް، އަދި ސެޝަން ރީޕްލޭ މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި މުއާމަލާތްކުރާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވެބްސައިޓެކެވެ. ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ޑޭޓާ ކެޕްޗާކުރަނީ ފުރަތަމަ އަދި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ކުކީޒް އަދި އެހެނިހެން ޓްރެކިން ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުންތައް/ޚިދުމަތްތަކާއި އޮންލައިން ހަރަކާތްތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ދެނެގަތުމަށެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ތިޔަބޭފުޅާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި ބޭނުންކުރާ ގޮތާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާށެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް ޕްރައިވެސީ ސްޓޭޓްމަންޓް.


އިޝްތިހާރު ޕްރޮގްރާމުން އަންނަ ޕްރައިވެސީ މައުލޫމާތު

© Oratlas