Oratlas - गुप्तताय धोरण

Oratlas Microsoft Clarity आनी जायरात प्रोग्राम वापरता.


Microsoft Clarity कडल्यान येवपी गुप्तताय म्हायती

आमचीं उत्पादनां/सेवा सुदारपाक आनी बाजारांत हाडपाक तुमी वर्तनाच्या मेट्रीक, हीटमॅप, आनी सत्र रिप्ले वरवीं तुमी कशे वापरतात आनी ताचे कडेन संवाद सादतात तें कॅप्चर करपाक ही संकेतथळ Microsoft Clarity वापरता. उत्पाद/सेवा आनी ऑनलायन कार्यावळीची लोकप्रियता थारावपा खातीर पयल्या आनी तिसऱ्या पक्षाच्या कुकीज आनी हेर ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरून वेबसायटीचो वापर डेटा कॅप्चर करतात. Microsoft तुमचो डेटा कसो एकठांय करता आनी वापरता हाचे विशीं चड म्हायती खातीर, सकयल दिल्ल्या दुव्याक भेट दिवची: Microsoft गुप्तताय विधान.


जायरात कार्यावळींतल्यान येवपी गुप्ततायेची म्हायती

© Oratlas