Oratlas - Pholisi ya Sephiri

Oratlas e šomiša Microsoft Clarity le lenaneo la papatšo.


Tshedimošo ya sephiri yeo e tšwago go Microsoft Clarity

Webosaete ye e šomiša Microsoft Clarity go swara ka fao o šomišago le go dirišana le yona ka dimetriki tša boitshwaro, dimmapa tša phišo, le go bapala gape sešene go kaonafatša le go bapatša ditšweletšwa/ditirelo tša rena. Datha ya tšhomišo ya weposaete e thopša ka go šomiša dikhukhi tša motho wa pele le wa boraro le theknolotši ye nngwe ya go latela go bona go tuma ga ditšweletšwa/ditirelo le mošomo wa inthanete. Bakeng sa tshedimošo ye ntši mabapi le ka moo Microsoft e kgoboketšago le go šomiša datha ya gago, etela kgokagano ye e latelago: Setatamente sa Sephiri sa Microsoft.


Tshedimošo ya sephiri yeo e tšwago lenaneong la papatšo

© Oratlas