Oratlas  »  ꯇꯦꯛꯁꯠ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯋꯦꯕ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯇꯟ꯫


ꯋꯦꯕ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯥꯏꯖꯔ ꯕꯇꯟ꯫

ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯛꯁꯠ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯥꯇꯂꯥꯁ ꯕꯇꯅꯒꯤ ꯀꯣꯗꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯀꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯔꯤꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯕꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯋꯦꯕ ꯄꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯄꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯦꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯦꯕ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤꯕꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ:

ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ HTML ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯄꯦꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯋꯦꯕ ꯄꯦꯖ ꯑꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯀꯈꯛꯇꯪ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯇꯦꯛꯁꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2024 Oratlas - ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯂꯤ꯫