Oratlas  »  Iqhosha lamaphepha ewebhu afunda umbhalo ngokuvakalayo


Iqhosha le-synthesizer yentetho kumaphepha ewebhu

Le yikhowudi yeqhosha le-Oratlas lokufunda umbhalo ngokuvakalayo. Khuphela le khowudi ilandelayo uze uyincamathisele kwindawo yephepha lewebhu ofuna ukuba umfundi abekwe kulo. Ngolu ndwendwe lwe-artifact yekhasi lakho lewebhu baya kukwazi ukumamela ukufundwa kombhalo oqulethwe kuyo:

Ezi zimvo zilandelayo ze-HTML zinokusetyenziswa kube kanye kuphela kwiphepha lewebhu ukucutha umbhalo oza kufundwa:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->