Oratlas  »  Iqhosha lamaphepha ewebhu afunda umbhalo ngokuvakalayo


Iqhosha lokudibanisa intetho kumaphepha ewebhu

Le yikhowudi yeqhosha le-Oratlas lokufunda umbhalo ngokuvakalayo. Khuphela le khowudi ilandelayo uze uyincamathisele kwindawo yephepha lewebhu ofuna ukuba umfundi abekwe kulo. Ngolu ndwendwe lwe-artifact yekhasi lakho lewebhu baya kukwazi ukumamela ukufundwa kombhalo oqulethwe kuyo:

Ezi zimvo zilandelayo ze-HTML zingasetyenziswa kube kanye kuphela kwiphepha lewebhu ukucutha umbhalo omawufundwe:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2024 Oratlas - Onke Amalungelo Agciniwe