Oratlas  »  ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଟନ୍ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ ପ read େ |


ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ପିଚ୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜର ବଟନ୍ |

ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ ପ reading ିବା ପାଇଁ ଓରାଟ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି କୋଡ୍ | ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୋଡ୍ କପି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାର ସ୍ଥିତିରେ ଲେପନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପାଠକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାର ଏହି କଳାକୃତି ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଏଥିରେ ଥିବା ପାଠ୍ୟର ପଠନ ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ:

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୁଗଳ HTML ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ କେବଳ ଥରେ ପ be ଼ାଯିବାକୁ ଥିବା ପାଠକୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2023 Oratlas - ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷିତ