Oratlas - Gizlinlik syýasaty

Oratlas Microsoft Clarity we mahabat programmasyny ulanýar.


Microsoft Clarity-den gelýän gizlinlik maglumatlary

Bu web sahypasy, önümlerimizi / hyzmatlarymyzy gowulandyrmak we bazara çykarmak üçin özüňi alyp barş ölçegleri, ýylylyk kartalary we sessiýa gaýtalamak arkaly nädip ulanýandygyňy we onuň bilen nähili täsirleşýändigiňi ele almak üçin Microsoft Clarity-dan peýdalanýar. Web sahypasynyň ulanylyşy, önümleriň / hyzmatlaryň we onlaýn işjeňligiň meşhurlygyny kesgitlemek üçin birinji we üçünji tarap gutapjyklaryny we beýleki yzarlaýyş tehnologiýalaryny ulanyp alynýar. Microsoft-yň maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýandygy we ulanýandygy barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga giriň: Microsoft Gizlinlik Beýannamasy.


Mahabat programmasyndan gelýän gizlinlik maglumatlary

© Oratlas