Oratlas  »  ጽሑፍ ዓው ኢሉ ዘንብብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጻት መጠወቒ


ንመርበብ ገጻት ዝኸውን ናይ ዘረባ ሲንተሳይዘር መጠወቒ

እዚ ጽሑፍ ዓው ኢልካ ንምንባብ ዝሕግዝ ናይ ኦራትላስ መጠወቒ ኮድ እዩ። ነዚ ዝስዕብ ኮድ ቅዳሕ ድሕሪኡ ኣብቲ ኣንባቢ ክቕመጥ እትደልዮ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ምልጣፍ። በዚ ቅርሲ በጻሕቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽካ ንባብ ናይቲ ኣብኡ ዝርከብ ጽሑፍ ክሰምዑ ክኽእሉ እዮም፤

እዞም ዝስዕቡ ጽምዲ ናይ ኤችቲኤምኤል ርእይቶታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መርበብ ሓበሬታ ሓደ ግዜ ጥራይ ተጠቒምካ ነቲ ክነበብ ዘለዎ ጽሑፍ ክድረት ይከኣል፤

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2023 Oratlas - ኩሉ መሰላት ዝተሓለወ እዩ።