Oratlas  »  އަޑުގަދަކޮށް ލިޔުން ކިޔާ ވެބް ޕޭޖްތަކަށް ބަޓަން


ވެބް ޕޭޖްތަކަށް ސްޕީޗް ސިންތެސައިޒާ ބަޓަން

މިއީ އަޑުގަދަކޮށް ލިޔުން ކިޔުމަށް އޮރެޓްލާސް ބަޓަންގެ ކޯޑެވެ. ތިރީގައިވާ ކޯޑް ކޮޕީކޮށްލުމަށްފަހު ކިޔުންތެރިޔާ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ވެބް ޕޭޖްގެ މަޤާމުގައި ޕޭސްޓް ކުރާށެވެ. މި އާޓިފަކްޓާއެކު ތިބާގެ ވެބް ޕޭޖަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުމުގެ ކިޔުމެއް އަޑުއަހާލެވޭނެއެވެ:

ކިޔަން ޖެހޭ ލިޔުން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ވެބް ޕޭޖަކަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ އެޗްޓީއެމްއެލް ކޮމެންޓްތަކުގެ ޖޯޑެކެވެ.

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2023 Oratlas - ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ