Oratlas    »    އޮންލައިން ޓެކްސްޓް ރީޑަރ
އޮޓޮމެޓިކުން އަޑުގަދަކޮށް ކިޔުމަށެވެ

އޮންލައިން ޓެކްސްޓް ރީޑަރ، އޮޓޮމެޓިކުން އަޑުގަދަކޮށް ކިޔުމަށް

އިރުޝާދު:

މިއީ އަޑުގަދަކޮށް ލިޔުން ކިޔާ ޞަފްޙާއެކެވެ. މިއީ ހިލޭ، ސްޕީޗް ސިންތެސައިޒާ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެންޓަރ ކުރާ ކޮންމެ ސްކްރިޕްޓެއްގެ ބަސްތަކާއި އިބާރާތްތައް ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕޭޖް ޑިކްޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި، އެނައުންސަރ ސިމިއުލޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހަމައެކަނި ވާޗުއަލް ނެރެޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޓެކްސްޓް ޕްލޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ކިޔަން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ޓެކްސްޓް މައިގަނޑު ޓެކްސްޓް އޭރިއާއަށް އެންޓަރ ކުރާށެވެ. އަދި ކިޔަން ބޭނުންވާ ލިޔުން ވެބް ޕޭޖެއްގެ އެޑްރެސް ވެސް ލިޔެވިދާނެ އެވެ. ދެން ކިޔަން ފެށުމަށްޓަކައި ރީޑް ބަޓަން އަށް ފިތާލާށެވެ؛ ޕޯޒް ބަޓަން އިން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޑުޖައްސާލަނީ އަލުން ރީޑް ބަޓަން ފިއްތާލުމުންނެވެ. ކެންސަލް ކިޔުން ހުއްޓާލުމުން އެޕްލިކޭޝަން އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރަށް ދޫކޮށްލައެވެ. ކްލިއަރ އިން އެންޓަރ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓް ނައްތާލާ، އެ ސަރަހައްދު އަލަށް އެންޓްރީ ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ދޫކޮށްލައެވެ. ޑްރޮޕް ޑައުން މެނޫއިން ކިޔަވާ އަޑުގެ ބަހާއި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އުފަން ގައުމު ހޮވޭނެ އެވެ. މި އަޑުތަކަކީ ގުދުރަތީ އަޑުތަކެއް ކަމަށާއި ބައެއް އަޑުތަކަކީ ފިރިހެން އަޑުތަކެއް ކަމަށާއި ބައެއް އަޑުތައް އަންހެން އަޑުތަކެއް ކަމަށެވެ.

މި ޓެކްސްޓް ޓު ސްޕީޗް ކޮންވަރޓަރ ހުރިހާ ބްރައުޒަރެއްގައިވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.