Oratlas  »  Qabduu fuula weebsaayitii barruu sagalee guddaadhaan dubbisuuf


Qabduu walnyaatinsa dubbii fuula weebsaayitii

Kun koodii qaree Oratlas barruu sagalee guddaadhaan dubbisuuf gargaarudha. Koodii armaan gadii waraabiitii sana booda bakka fuula weeb dubbisaan akka keessa kaa'amu barbaaddutti maxxansi. Artifaaktii kanaan daawwattoonni fuula marsariitii keessanii dubbisa barreeffama isa keessa jiru dhaggeeffachuu ni danda'u:

Lamaan yaada HTML armaan gadii barruu dubbifamuu qabu daangeessuuf fuula weeb tokkotti al tokko qofa fayyadamuun ni danda'ama:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2023 Oratlas - Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame