Oratlas    »    Dubbisaa barreeffama toora interneetii
sagalee ol kaasee ofumaan dubbisuuf

Dubbisaa barreeffama toora interneetii ofumaan sagalee ol kaastee dubbisuuf

Qajeelfamoota:

Kun fuula barreeffama sagalee ol kaasee dubbisuudha. Kanas bilisaan kan raawwatu yoo ta'u, sagantaa walnyaatinsa dubbii kan jechootaa fi gaaleewwan iskiriiptii kamiyyuu galfame dubbachuudhaan dubbatu fayyadama. Fuulli kun akka abbaa irree, fakkeessaa beeksisaatti, ykn salphaatti akka seeneessaa dhugaa ykn taphattuu barreeffamaatti fayyadamuu ni danda'ama.

Barruu guutuu dubbifamuu qabu gara naannoo barruu ijootti galchi. Akkasumas teessoo fuula weebsaayitii barreeffamni isaa akka dubbifamuu barbaaddu galchuu dandeessa. Sana booda dubbisuu jalqabuuf button Dubbisaa dhiibi; qaree Dhaabi yeroo qaree Dubbisi irra deebi'amee dhiibamu dubbisa itti fufuuf dhaaba. Haquun dubbisuu dhaaba, application irra deebi'ee jalqabuuf qophaa'e dhiisa. Qulqulleessi barruu galfame haqa, naannoo galtee haaraadhaaf qophaa'e dhiisa. Menuun gadi bu'aa afaan sagalee dubbisaa fi yeroo tokko tokko biyya ka'umsa kee filachuuf si dandeessisa. Sagaleewwan kun uumamaa, kaan dhiira kaan immoo dubara.

Barruu gara dubbiitti jijjiirraan kun biraawzaroota hunda irratti akka gaariitti hojjeta.