Oratlas  »  Konopo ya matlakala a wepe yeo e balago sengwalwa ka go hlaboša


Konopo ya synthesizer ya polelo bakeng sa matlakala a wepe

Ye ke khoutu ya konope ya Oratlas ya go bala sengwalwa ka go hlaboša. Khopiša khoutu ye e latelago gomme o e kgomaretše maemong a letlakala la wepe leo o nyakago gore mmadi a bewe go lona. Ka sedirišwa se sa kgale baeti ba letlakala la gago la wepe ba tla kgona go theeletša go balwa ga sengwalwa seo se lego go lona:

Para ye e latelago ya ditshwayotshwayo tša HTML e ka šomišwa gatee fela ka letlakala la wepe go arola sengwalwa seo se swanetšego go balwa:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2023 Oratlas - Ditokelo tsohle di sireleditswe