Oratlas    »    Sebadi sa sengwalwa sa inthaneteng
go bala ka go hlaboša ka go itiragalela

Sebadi sa sengwalwa sa inthaneteng go bala ka go hlaboša ka go itiriša

Ditaelo:

Le ke letlakala leo le balago sengwalwa ka go hlaboša. E dira se mahala, e diriša lenaneo la go kopanya polelo leo le bolelago ka go bolela mantšu le dipolelwana tša mongwalo le ge e le ofe wo o tsentšwego. Letlakala le le ka šomišwa bjalo ka mongangiši, motsebagatši wa go ekiša, goba go no ba bjalo ka molaodiši wa go bonagala goba sebapadi sa sengwalwa.

Tsenya sengwalwa ka botlalo seo se tlago balwa ka lefelong la sengwalwa se segolo. Gape o ka tsenya aterese ya letlakala la wepe leo sengwalwa sa lona o nyakago go balwa. Ke moka o tobetse konope ya Bala go thoma go bala; konope ya Khutša e emiša go bala go go tšwetša pele ge konope ya Bala e tobetšwe gape. Khansela e emiša go bala e tlogela tirišo e loketše go thoma gape. Hlakola e tloša sengwalwa se se tsentšwego, e tlogela lefelo le loketše go tsenywa mo gofsa. Thepo ya go theoga e go dumelela go kgetha leleme la lentšu la go bala gomme maemong a mangwe naga ya gago ya setlogo. Mantšu a ke a tlhago, a mangwe ke a banna gomme a mangwe ke a basadi.

Sefetoledi se sa sengwalwa go polelo se šoma gabotse go diphensele ka moka.