Oratlas    »    ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯆꯦꯛꯔꯦꯇꯔ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ꯫

ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯆꯦꯛꯔꯦꯇꯔ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ꯫

X

ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗꯀꯤ ꯑꯛꯁꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ?

ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯛꯁꯔ ꯑꯃꯥ, ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯥ, ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯉ꯭ꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯁꯨ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯣꯟꯇꯦꯜ ꯇꯦꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗꯀꯤ ꯆꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯄꯒꯨꯝꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯥ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯏꯃꯣꯁꯅꯁꯤꯡ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯏꯃꯣꯖꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯥ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ: ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗꯀꯤ ꯑꯛꯁꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯇ ꯇꯧꯏ꯫ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯆꯦꯛꯔꯦꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯉꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕꯥ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯆꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯦꯅꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅꯥ ꯂꯥꯂꯍꯧꯒꯤ ‘X’ ꯑꯃꯥ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯌꯨꯖꯔꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯐꯖꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯅꯤ꯫