Oratlas    »    Sebaledi sa ditlhaka sa inthaneteng

Sebaledi sa ditlhaka sa inthaneteng

X

Sengwalwa sa ka se na le ditlhaka tše kae tša?

Lefaseng la dikhomphutha, semelo ke yuniti ya motheo ya tshedimošo yeo e bopago sengwalwa. E ka emela tlhaka, nomoro, leswao goba gaešita le sekgoba se se se nago selo. E ka emela gape ditiro teo e lego karolo ye e bopago sengwalwa, go swana le mathomo a mola wo mofsa goba thepo ye e rapaletšego.

Ditlhaka e ka ba di-ideogram tšeo di emelago lentšu le le feletšego, bjalo ka polelong ya Setšhaena, gomme gape e ka ba di-emojis tšeo re di šomišago go emela maikutlo.

Letlakala le le na le morero wo bonolo: le bala ditlhaka. Go tseba gore sengwalwa se na le ditlhaka tše kae, o swanetše go no se tsenya lefelong leo le bontšhitšwego gomme palo ya ditlhaka tšeo di se bopago e tla tšwelela ka go iketla. Tšhelete ye e begilwego e mpshafatšwa ka pela ge phetogo efe goba efe ya botelele bja sengwalwa seo se tsentšwego. Ka tshwanelo 'X' ye khubedu e tšwelela yeo e dumelelago modiriši go hlatswa lefelo la sengwalwa.

Sehlomathiši se sa ditlhaka se hlamilwe go šoma gabotse ka go sephephediši sefe goba sefe le go bogolo bjo bongwe le bjo bongwe bja skrine.