Oratlas    »    އޮންލައިން ޔުނިކޯޑް އަކުރު ކައުންޓަރ

އޮންލައިން ޔުނިކޯޑް އަކުރު ކައުންޓަރ

X

އަހަރެންގެ ލިޔުމުގައި ކިތައް ޔުނިކޯޑް އަކުރު ހުރެއެވެ؟

ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދުނިޔޭގައި ޔުނިކޯޑް އަކުރަކީ ލިޔުން އެކުލެވޭ މައުލޫމާތުގެ އަސާސީ ޔުނިޓެވެ. އެއީ އަކުރެއް، ނަންބަރެއް، ނިޝާނެއް ނުވަތަ ހުސް ޖާގައެއް ވެސް ތަމްސީލު ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި އާ ރޮނގެއް ފެށުން ނުވަތަ ހޮރައިޒޮންޓަލް ޓެބެއް ފަދަ ލިޔުމުގެ އެކުލެވޭ ބައެއް ކަމަށްވާ އަމަލުތައް ވެސް ތަމްސީލު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ޔުނިކޯޑް އަކުރުތަކަކީ ޗައިނާ ބަހުގައި ވާ ފަދައިން ފުރިހަމަ ލަފުޒެއް ތަމްސީލުކުރާ އައިޑިއޯގްރާމްތަކަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޖަޒުބާތުތައް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިމޯޖީތަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޞަފްޙާގެ ސާދާ މަޤްޞަދެއް ވެއެވެ: މިއީ ޔުނިކޯޑް އަކުރުތައް ގުނާ އެއްޗެކެވެ. ލިޔުމެއްގައި ކިތައް ޔުނިކޯޑް އަކުރު ހުރިކަން އެނގުމަށްޓަކައި، ހަމައެކަނި އެ ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ޖައްސައި، އެ ލިޔުމެއް އެކުލެވޭ ޔުނިކޯޑް އަކުރުތަކުގެ އަދަދު އޮޓޮމެޓިކުން ފެންނާނެއެވެ. ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދު ވަގުތުން ރިފްރެޝް ކުރެވެނީ އެންޓަރ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓްގެ ދިގުމިނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައުމުންނެވެ. އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަތްކުލައިގެ 'އެކްސް' އެއް ފެނިގެން ގޮސް ޓެކްސްޓް އޭރިއާ ސާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

މި ޔުނިކޯޑް ކެރެކްޓަރ އެޑަރ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ބްރައުޒާއެއްގައިވެސް އަދި ކޮންމެ ސްކްރީން ސައިޒެއްގައިވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.