Oratlas    »    Online a bilang ti karakter

Online a bilang ti karakter

X

Mano a karakter ti tekstok?

Iti lubong ti panagkomputar, ti karakter ti ket isu ti kangrunaan a yunit ti impormasion a mangbukel ti teksto. Mabalin nga irepresentarna ti letra, numero, simbolo, wenno uray ti blangko nga espasio. Daytoy ket mabalin pay a mangibagi kadagiti tignay a maysa a mangbukel a paset ti teksto, a kas ti rugi ti baro a linia wenno ti horisontal a tab.

Dagiti karakter ti ket mabalin nga ideogram a mangibagi ti kompleto a sao, a kas iti pagsasao nga Insik, ken mabalin pay dagitoy nga emojis nga us-usarentayo a mangibagi kadagiti emosion.

Daytoy a panid ket addaan iti simple a panggep: daytoy ket mangbilang kadagiti karakter ti. Tapno maammuam no mano a karakter ti maysa a teksto, kasapulam laeng nga iserrek daytoy iti naiparang a lugar ken automatiko nga agparang ti bilang dagiti karakter a mangbukel iti daytoy. Dagus a ma-refresh ti naipadamag a gatad iti aniaman a panagbalbaliw ti kaatiddog ​​ti naiserrek a teksto. Maitutop nga agparang ti nalabaga nga 'X' a mangipalubos iti agar-aramat a mangdalus iti lugar ti teksto.

Daytoy a character adder ket nadisenio nga agtrabaho a nasayaat iti ania man a browser ken iti ania man a kadakkel ti iskrin.