Oratlas    »    Onlaýn kod belgisi hasaplaýjy

Onlaýn kod belgisi hasaplaýjy

X

Tekstimde näçe nyşany bar?

Hasaplama dünýäsinde nyşany teksti düzýän esasy maglumat birligidir. Bir harpy, san, nyşany ýa-da boş ýeri aňladyp biler. Şeýle hem, täze setiriň ýa-da keseligine goýmanyň başlangyjy ýaly tekstiň esasy bölegi bolan hereketleri görkezip biler.

Nyşanlary, hytaý dilindäki ýaly doly sözi aňladýan ideogrammalar bolup biler we olar duýgulary görkezmek üçin ulanýan emojilerimiz hem bolup biler.

Bu sahypanyň ýönekeý maksady bar: nyşanlaryny hasaplaýar. Tekstde näçe nyşanynyň bardygyny bilmek üçin ony diňe görkezilen ýere girizmeli we ony düzýän nyşanlarynyň sany awtomatiki peýda bolar. Habar berlen mukdar, girizilen tekstiň uzynlygyndaky islendik üýtgeşiklikden derrew täzelenýär. Degişli ýagdaýda ulanyja tekst meýdanyny arassalamaga mümkinçilik berýän gyzyl 'X' peýda bolýar.

Bu nyşanlary, islendik brauzerde we islendik ekran ululygynda gowy işlemek üçin döredildi.