Oratlas    »    Internet tuqin qillqat ullart’iri
automáticamente jach’at liyt’añataki

Internet tuqin qillqat ullart’iri jach’at ullart’añataki automáticamente

Amuyt'ayawinaka:

Akax mä pankawa, ukanx qillqatanakax jach’at ullart’atawa. Ukxa inakiw luraraki, mä programa sintetizador de habla uka apnaqasa, ukax kuna guion mantat arunaka ukat aruchjanak arsusaw arsu. Aka pankax dictador, simulador de locutor ukhamaw apnaqasispa, jan ukax mä narrador virtual jan ukax texto anatirirjamakiw apnaqasispa.

Uñakipañatakix taqpach qillqatanak jach’a qillqat chiqaruw qillqt’añama. Ukhamaraki, mä web ukan direccionap qillqt’asiraksnawa, kawkir qillqatantix ullart’añ munkta uka. Ukatxa Liytʼañ siski ukaruw chʼiqtʼañama, ukhamatwa liyiñ qalltasma; ukat Pausa ukax ullart’añx sarantañapawa, kunapachatix Liyt’añ botón ukax mayamp ch’allt’atäki ukhaxa. Cancelar ukax ullart’añ jaytawayi ukax aplicación ukax wasitat qalltañatakix wakicht’atawa. Clear ukax qillqt’at qillqat apsu, ukat machaq mantañatakix uka chiqax wakicht’ataw jayti. Uka menú desplegable ukanx ullart’ir arunak ajlliñatakiw yanapt’i, ukat yaqhip pachax kawkir markas uñstawayi uk ajlliñatakiw yanapt’i. Uka arunakax natural ukhamawa, yaqhipanakax chacha, yaqhipanakax warmi.

Aka qillqat aruruw jaqukipirix taqi navegadores ukanx wali sum irnaqt’i.