Oratlas    »    Xihlaya xa matsalwa xa le ka inthanete
ku hlaya hi rito leri tlakukeke hi ku tisungulela

Xihlaya xa matsalwa xa le ka inthanete ku hlaya hi rito leri tlakukeke hi ku tisungulela

Swileriso:

Leri i tluka leri hlayaka matsalwa hi rito leri tlakukeke. Leswi yi swi endla mahala, yi tirhisa nongonoko wo hlanganisa mbulavulo lowu vulavulaka hi ku vula marito ni swiga swa tsalwa rihi na rihi leri nghenisiweke. Tluka leri ri nga tirhisiwa tanihi mufumi wa tihanyi, muendli wa xitiviso, kumbe ntsena tanihi mutlhokovetseri wa xiviri kumbe mutlangi wa matsalwa.

Nghenisa tsalwa leri heleleke leri nga ta hlayiwa eka ndhawu ya tsalwa lerikulu. U nga ha tlhela u nghenisa adirese ya tluka ra webu leri tsalwa ra rona u lavaka ku hlayiwa. Kutani cinca buti leyi nge Hlaya leswaku u sungula ku hlaya; buti ya Pause yi yimisa ku hlaya ku ku yisa emahlweni loko buti ya Hlaya yi tshikileriwa nakambe. Khansela yi yima ku hlaya yi siya xitirhisiwa xi lunghekele ku sungula nakambe. Clear yi susa tsalwa leri nghenisiweke, yi siya ndhawu yi lunghekele ku nghenisiwa lokuntshwa. Menyu leyi nga ehansi yi ku pfumelela ku hlawula ririmi ra rito leri hlayaka naswona eka swiyimo swin’wana tiko leri u humaka eka rona. Marito lawa i ya ntumbuluko, man’wana ya xinuna kasi man’wana ya xisati.

Xihundzuluxi lexi xa tsalwa ku ya eka mbulavulo xi tirha kahle eka swihlamusela-marito hinkwaswo.