Oratlas    »    Online nga agbasbasa iti teksto
tapno automatiko nga agbasa iti napigsa

Online a managbasa iti teksto tapno automatiko nga agbasa iti napigsa

Dagiti bilin:

Daytoy ket panid a mangbasa iti teksto iti napigsa. Libre nga aramidenna daytoy, nga agus-usar iti programa a speech synthesizer nga agsao babaen ti panangisaona kadagiti sasao ken ragup ti sasao ti aniaman nga iskrip a naiserrek. Daytoy a panid ket mabalin nga usaren a kas diktador, announcer simulator, wenno kas laeng birtual a managisalaysay wenno text player.

Isurat ti naan-anay a teksto a mabasa iti kangrunaan a lugar ti teksto. Mabalinmo pay nga iserrek ti adres ti web page a kayatmo a basaen ti tekstona. Kalpasanna, i-press-mo ti Read button tapno rugiam ti agbasa; ti Pause button ket isardengna ti panagbasa tapno maituloy dayta no maipidut manen ti Read button. Cancel stops reading a mangbaybay-a iti aplikasion a nakasagana a mangrugi manen. Ti Clear ket mangikkat ti naiserrek a teksto, a mangbaybay-a ti lugar a nakasagana para iti baro a panagserrek. Ti drop-down menu palubosannaka a mangpili iti pagsasao ti timek a basbasaen ken iti dadduma a kaso ti pagilian a nagtaudam. Natural dagitoy a timek, dadduma ti lalaki ken dadduma ti babai.

Daytoy a text to speech converter ket agtrabaho a nasayaat kadagiti amin a browser.