Oratlas    »    ऑनलायन मजकूर वाचक
आपोआप मोट्यान वाचप

ऑनलायन मजकूर वाचक आपोआप मोट्यान वाचपाक

सुचोवण्यो:

हें एक पान जें मजकूर मोट्यान वाचता. हें फुकट करता, स्पीच सिंथेसायझर प्रोग्राम वापरून जो खंयच्याय स्क्रिप्टाचीं उतरां आनी वाक्यां सांगून उलयता. हें पान हुकूमशाह, उद्घोषक अनुकरण करपी वा फकत आभासी कथक वा मजकूर खेळगडो म्हणून वापरूं येता.

वाचपाचो पुराय मजकूर मुखेल मजकूर क्षेत्रांत दाखयात. तुमकां ज्या वॅब पानाचो मजकूर वाचपाचो आसा ताचो पत्तोय दाखोवंक शकतात. मागीर वाचपाक सुरवात करपाक वाचचें बटण दामचें; वाचचें बटण परतून दामल्यार वाचन चालू दवरपाक विराम बटण थांबयता. रद्द करप वाचप बंद करता ऍप्लिकेशन परतून सुरू करपाक तयार सोडून. Clear दाखयल्लो मजकूर काडून उडयता, क्षेत्र नव्या नोंदी खातीर तयार सोडटा. ड्रॉप-डावन मेनू तुमकां वाचपाच्या आवाजाची भास आनी कांय प्रकरणांनी तुमचो मूळ देश निवडपाक परवानगी दिता. हे आवाज सैमीक, कांय दादले आनी कांय बायल आसतात.

हो मजकूर ते भाशण रुपांतर करपी सगळ्या ब्राउझरांचेर बरो काम करता.


© 2024 Oratlas - सगळे हक्क राखीव आसात