Oratlas    »    ޑިސިމަލް ނަންބަރުން ބައިނަރީ ނަންބަރަށް ބަދަލުކުރާ ނަންބަރެވެ
ހިސާބުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅަށް ބަޔާންކުރުމާއެކުގައެވެ


ކުރެވިފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ސްޓެޕް ބައި ސްޓެޕް ލިސްޓާއެކު ޑިސިމަލް ނަންބަރުން ބައިނަރީ ނަންބަރަށް ބަދަލުކުރުން

އިރުޝާދު:

މިއީ ޑިސިމަލް ނަންބަރު އިން ބައިނަރީ ނަންބަރު ބަދަލުކުރާ އެއްޗެކެވެ. ނެގެޓިވް ނަންބަރުތަކާއި އަދި ފްރެކްޝަނަލް ބައި ހުންނަ އަދަދުތައް ވެސް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. ނަތީޖާގެ ފުރިހަމަ ޞައްޙަކަން އޭގެ އިންޓިޖަރ ބައިގައި ހުރެއެވެ. އޭގެ ފްރެކްޝަނަލް ބައިގައި، ނަތީޖާގައި ލިޔެފައިވާ ފްރެކްޝަނަލް ޑިޖިޓްތަކުގެ އަދަދުގެ 10 ގުނައާ ހަމައަށް ޕްރެސިޝަން ހުރެއެވެ.

އޭގެ ބައިނަރީ އިކުއިވެންޓް ހޯދަން ބޭނުންވާ ޑިސިމަލް ނަންބަރު ލިޔެލާށެވެ. އެ ބަދަލުކުރުން ވަގުތުން ކުރެވެނީ، ނަންބަރު ޖަހަމުންދާ ވަރަކަށް، އެއްވެސް ބަޓަނަކަށް ފިތާލުމެއް ނެތި އެވެ. ޓެކްސްޓް އޭރިއާ އިން ސަޕޯޓް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ޑިސިމަލް ނަންބަރަކަށް ދިމާވާ ސައްހަ އަކުރުތަކަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެއީ ނެގެޓިވް ނިޝާނާއި، ފްރެކްޝަނަލް ސެޕަރޭޓަރާއި، ސުމަކުން ނުވައަށް އަދަބީ އަދަދުތަކެވެ.

ބަދަލުކުރުމުގެ ތިރީގައި ކޮންވާޝަން މެނުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލިސްޓެއް ފެންނާނެއެވެ. މި ލިސްޓް ވެސް ފެންނަނީ ނަންބަރު އެންޓަރ ކުރާވަރަކަށެވެ.

އަދި މި ޕޭޖުގައި ކޮންވާރޝަންއާ ގުޅުންހުރި ފަންކްޝަންތައް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭގެ ބަޓަންތަކަށް ފިތާލުމުން އެގްޒެކެޓެބަލް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ؛

އެންޓަރ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު އެއް އިންކްރިމެންޓްކޮށް ޑިކްރިމެންޓް ކުރުން

  • ސްވޮޕް ކޮންވާޝަން އޯޑަރ
  • އެންޓަރ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ޑިލީޓް ކުރާށެވެ
  • ނަތީޖާއިން ނަންބަރު ކޮޕީ ކުރާށެވެ