Oratlas    »    Onluk sandan ikilik sana öwüriň
hasaplamany ädimme-ädim düşündirmek bilen


Geçirilen hasaplamalaryň ädimme-ädim sanawy bilen onluk sandan ikilik sana öwüriň

Görkezmeler:

Bu ikilik san öwrüjisine onluk san. Negativearamaz sanlary, şeýle hem sanlary fraksiýa bölegi bilen öwrüp bilersiňiz. Netijäniň bitewi böleginde doly takyklygy bar. Bölekleýin böleginde, netijede girizilen fraksiýa sanlarynyň sanyndan 10 esse takyklyk bar.

Ikilik ekwiwalentini almak isleýän onluk belgiňizi giriziň. Öwürmek, haýsydyr bir düwmä basmagyň zerurlygy bolmazdan, san girizilýändigi sebäpli derrew amala aşyrylýar. Tekst meýdanynyň diňe onluk sana gabat gelýän nyşanlary goldaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Bular otrisatel alamat, fraksiýa bölüji we san sanlary dokuzdan nola çenli.

Öwrülişiň aşagynda öwrülişi el bilen ýerine ýetirmek üçin ädimleriň sanawyny görüp bilersiňiz. Bu sanaw, san girizilende hem görünýär.

Bu sahypa, düwmelerine basyp ýerine ýetirip boljak öwrülişik bilen baglanyşykly funksiýalary hem hödürleýär. Bular: