Oratlas    »    Sefetoledi go tšwa go palo ya tesimale go ya go palo ya binary
ka kgato ka kgato tlhaloso ya go bala


Sefetoledi go tšwa go palo ya tesimale go ya go palo ya binary ka lenaneo la kgato ka kgato la dipalo tše di dirilwego

Ditaelo:

Ye ke sefetoledi sa palo ya tesimale go ya go palo ya binary. O ka fetolela dinomoro tše mpe le gape dinomoro tše di nago le karolo ya karolwana. Sephetho se na le go nepagala ka botlalo karolong ya yona ya palomoka. Karolong ya yona ya karolwana, sephetho se na le go nepagala ga go fihla go makga a 10 a palo ya dinomoro tša karolwana tšeo di tsentšwego.

Tsenya nomoro ya tesimale yeo o nyakago go hwetša go lekana ga yona ga binary. Phetolelo e dirwa ka ponyo ya leihlo, ka ge nomoro e tsenywa, ntle le go nyakega ga go kgotla konope efe goba efe. Hlokomela gore lefelo la sengwalwa le thekga fela ditlhaka tše di šomago tšeo di sepelelanago le nomoro ya tesimale. Tše ke leswao le lebe, karoganyo ya karolwana le dinomoro tša dipalo tša lefela go ya go tše senyane.

Ka tlase ga phetošo o ka bona lenaneo la magato a go dira phetošo ka seatla. Lenaneo le le tšwelela gape ge nomoro e tsenywa.

Letlakala le le fana gape ka mešomo yeo e amanago le phetolelo, yeo e ka phethagatšwago ka go kgotla dikonope tša yona. Tše ke: