Oratlas    »    Yɛlɛma min bɛ bɔ jateden fila la ka taa jateden tannan na
ni jatebɔ ɲɛfɔli ye senfɛ-senfɛ


Jateden fila-fila bɛrɛbɛrɛli ka taa jateden tannan na ni jatebɔ kɛlenw lisɛli ye senfɛ-senfɛ

Cikanw:

Nin ye jatebla fila-fila ye ka Kɛ jatebla tannan ye. Aw bɛ se ka jateden juguw sɛmɛntiya ani fana jatedenw ni tilayɔrɔba tilayɔrɔba. O kɔlɔlɔ bɛ ni tiɲɛni dafalen ye, a jateden dafalen yɔrɔ la ani a jateden tilayɔrɔba la. O kɔrɔ ye ko jaabi jiralen bɛna kɛ ni jateden caman ye i n’a fɔ a bɛ kɛ cogo min na walasa ka fɛn caman tigɛli tigitigi sɔrɔ.

I b’a fɛ ka jateden tannan min sɔrɔ, o sɛbɛn. Yɛlɛma bɛ Kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la, i n’a fɔ nimɔrɔ bɛ Dòn cogo min na, k’a sɔrɔ i ma butɔni si digi. A kɔlɔsi ko sɛbɛnnikɛyɔrɔ bɛ daɲɛw dɔrɔn de dɛmɛ minnu bɛ bɛn ni jateden fila ye. Olu ye zeru, kelen, taamaʃyɛn jugu ani tilayɔrɔba danfaralan ye.

Yɛlɛma in jukɔrɔ aw bɛ se ka fɛɛrɛw lisɛli ye walasa ka fɛn caman tigɛli kɛ ni bolo ye. O lisi fana bɛ jira ni nimɔrɔ sɛbɛnnen don.

Nin ɲɛ in fana bɛ baarakɛcogo dɔw Di minnu bɛ tali Kɛ fɛn caman tigɛli la, minnu bɛ Se ka Kɛ ni a butɔni digilen ye. Olu ye:© 2024 Oratlas - Hakɛ bɛɛ bɛ a bolo