Oratlas    »    Ikilik belgiden onluk sana öwüriň
hasaplamany ädimme-ädim düşündirmek bilen


Geçirilen hasaplamalaryň ädimme-ädim sanawy bilen ikilik belgiden onluk sana öwüriň

Görkezmeler:

Bu onluk san öwrüji üçin ikilik san. Negativearamaz sanlary, şeýle hem sanlary fraksiýa bölegi bilen öwrüp bilersiňiz. Netijäniň bitewi böleginde-de, bölekleýin böleginde-de doly takyklygy bar. Bu, görkezilen netijäniň takyk öwrülişigi saklamak üçin näçe san boljakdygyny aňladýar.

Aljak bolýan onluk ekwiwalentiň ikilik belgisini giriziň. Öwürmek, haýsydyr bir düwmä basmagyň zerurlygy bolmazdan, san girizilýändigi sebäpli derrew amala aşyrylýar. Tekstariýanyň diňe ikilik belgä gabat gelýän dogry nyşanlary goldaýandygyna üns beriň. Bular nol, bir, otrisatel alamat we fraksiýa bölüji.

Öwrülişiň aşagynda öwrülişi el bilen ýerine ýetirmek üçin ädimleriň sanawyny görüp bilersiňiz. Bu sanaw, san girizilende hem görünýär.

Bu sahypa, düwmelerine basyp ýerine ýetirip boljak öwrülişik bilen baglanyşykly funksiýalary hem hödürleýär. Bular: