Oratlas    »    ބައިނަރީ ނަންބަރުން ޑިސިމަލް ނަންބަރަށް ބަދަލުކުރާ ނަންބަރެވެ
ހިސާބުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅަށް ބަޔާންކުރުމާއެކުގައެވެ


ބައިނަރީ ނަންބަރުން ޑިސިމަލް ނަންބަރަށް ބަދަލުކުރާއިރު ކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގެ ސްޓެޕް ބައި ސްޓެޕް ލިސްޓެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ

އިރުޝާދު:

މިއީ ބައިނަރީ ނަންބަރު އިން ޑިސިމަލް ނަންބަރު ބަދަލުކުރާ އެއްޗެކެވެ. ނެގެޓިވް ނަންބަރުތަކާއި އަދި ފްރެކްޝަނަލް ބައި ހުންނަ އަދަދުތައް ވެސް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. ނަތީޖާއަށް އޭގެ އިންޓިޖަރ ބައިގައިވެސް އަދި އޭގެ ފްރެކްޝަނަލް ބައިގައިވެސް ފުރިހަމަ ޕްރެސިޝަން ލިބިގެންދެއެވެ. މާނައަކީ ދައްކާ ނަތީޖާގައި ސީދާ ބަދަލުކުރުން ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އަދަދު ހުންނާނެއެވެ.

ޑިސިމަލް އިކުއިވެންޓް ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައިނަރީ ނަންބަރު ލިޔެލާށެވެ. އެ ބަދަލުކުރުން ވަގުތުން ކުރެވެނީ، ނަންބަރު ޖަހަމުންދާ ވަރަކަށް، އެއްވެސް ބަޓަނަކަށް ފިތާލުމެއް ނެތި އެވެ. ޓެކްސްޓްއޭރިއާ އިން ސަޕޯޓް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ބައިނަރީ ނަންބަރަކަށް ދިމާވާ ސައްހަ އަކުރުތަކަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެއީ ސުމެއް، އެއް، ނެގެޓިވް ނިޝާން، އަދި ފްރެކްޝަން ސެޕަރޭޓަރ އެވެ.

ބަދަލުކުރުމުގެ ތިރީގައި ކޮންވާޝަން މެނުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލިސްޓެއް ފެންނާނެއެވެ. މި ލިސްޓް ވެސް ފެންނަނީ ނަންބަރު އެންޓަރ ކުރާވަރަކަށެވެ.

މި ޕޭޖުން ވެސް ކޮންވާޝަންއާ ގުޅުންހުރި ފަންކްޝަންތައް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭގެ ބަޓަންތަކަށް ފިތާލުމުން އެގްޒެކެޓެބަލް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެއީ؛

އެންޓަރ ކުރާ ނަންބަރު އެއް އިންކްރިމެންޓްކޮށް ޑިކްރިމެންޓް ކުރުން،

  • ސްވޮޕް ކޮންވާޝަން އޯޑަރ
  • އެންޓަރ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ޑިލީޓް ކުރާށެވެ
  • ނަތީޖާއިން ނަންބަރު ކޮޕީ ކުރާށެވެ
  • ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކަލަކުލެޝަން އެކްސްޕްރެޝަން ކޮޕީ ކުރާށެވެ