Oratlas    »    द्विपदी संख्यांतल्यान दशांश संख्यांत रुपांतर करपी
गणनेचें पावलां पावलांनी स्पश्टीकरण दिवन


केल्ल्या गणनेची टप्प्या टप्प्यान वळेरी सयत द्विपदी क्रमांकांतल्यान दशांश संख्यांत रुपांतरीत करपी

सुचोवण्यो:

हो द्विपदी संख्या ते दशांश संख्या रुपांतरक आसा. तुमी ऋणात्मक संख्यांचें रुपांतर करूंक शकतात आनी तशेंच अपूर्णांक भाग आशिल्लीं संख्यां रुपांतरीत करूंक शकतात. परिणामाक ताच्या पूर्णांक भागांत आनी ताच्या अपूर्णांक भागांत पुराय सुक्ष्मताय आसता. हाचो अर्थ दाखयल्ल्या परिणामांत अचूक रुपांतर आसपावपाक जाय तितले अंक आसतले.

तुमकां ज्या दशांश समतुल्य मेळोवपाचो आसा तो द्विपदी क्रमांक दाखयात. रुपांतर क्षणांत जाता, क्रमांक घालपाक लागला म्हणून, खंयच्याय बटणाचेर क्लिक करपाची गरज नासतना. लक्षांत दवरात की textarea फकत द्विपदी क्रमांकाक अनुरूप वैध अक्षरांक तेंको दिता. हीं शून्य, एक, ऋण चिन्ह, अपूर्णांक विभाजक.

रुपांतरा सकयल तुमकां रुपांतर हाताळपाच्या पांवड्यांची वळेरी पळोवंक मेळटा. क्रमांक घालतना ही वळेरीय दिसता.

हें पान रुपांतरा संबंदीत कार्यांय दिता, ताचे बटण क्लिक करून कार्यान्वीत करपाक मेळटात. हीं अशीं- १.

दाखयल्लो आंकडो एक वाडोवन उणो करप,

  • स्वॅप रुपांतरण आदेश
  • दाखयल्लो क्रमांक काडून उडोवप
  • परिणामांतल्यान क्रमांक कॉपी करात
  • रुपांतर मेळोवपाखातीर गणना अभिव्यक्ती कॉपी करात