Oratlas    »    ካብ ክልተኣዊ ቁጽሪ ናብ ዓስራይ ቁጽሪ ዝቕይር
ምስ ደረጃ ብደረጃ መብርሂ ናይቲ ስሌት


ካብ ክልተኣዊ ቁጽሪ ናብ ዓስራይ ቁጽሪ ዝቕይር ምስ ደረጃ ብደረጃ ዝርዝር ናይ ዝተፈጸሙ ስሌታት

መምርሕታት:

እዚ ክልተኣዊ ቁጽሪ ናብ ዓስራይ ቁጽሪ ዝቕይር እዩ። ኣሉታዊ ቁጽርታትን ከምኡ ውን ቁጽርታት ብክፋላዊ ክፋል ክትቅይሮም ትኽእል ኢኻ። እቲ ውጽኢት ኣብቲ ምሉእ ቁጽሩን ኣብቲ ክፋላዊ ክፋሉን ምሉእ ትኽክለኛነት ኣለዎ። እዚ ማለት እቲ ዝረአ ውጽኢት ልክዕ ምቕያር ንምሓዝ ዝድለ ኣሃዛት ክህልዎ እዩ።

ዓስራይ መመዘኒኡ ክትረኽቦ እትደሊ ክልተኣዊ ቁጽሪ ኣእቱ። እቲ ምቕያር ብቕጽበት ይፍጸም፣ ከምቲ እቲ ቁጽሪ ዝኣቱ ዘሎ፣ ዝኾነ መጠወቒ ምጥዋቕ ከየድለየካ። ኣስተውዕል እቲ textarea ምስ ክልተኣዊ ቁጽሪ ዝሰማምዑ ቅኑዓት ፊደላት ጥራይ ከም ዝድግፍ። እዚኦም ድማ ዜሮ፣ ሓደ፣ ኣሉታዊ ምልክትን ክፍሊ መፍለዪን እዮም።

ኣብ ትሕቲ እቲ ምቕያር ዝርዝር ናይቶም ነቲ ምቕያር ብኢድካ ንምፍጻም ዝሕግዙ ስጉምትታት ክትሪኢ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዝርዝር እዚ ቁጽሪ ምስ ኣተወ እውን ይረአ።

እዚ ገጽ እዚ ምስ ምቕያር ዝተኣሳሰሩ ተግባራት እውን የቕርብ፣ መጠወቒታቱ ብምጥዋቕ ክፍጸሙ ዝኽእሉ። እዚኦም ድማ፤

ነቲ ዝኣተወ ቁጽሪ ብሓደ ምውሳኽን ምጉዳልን፣

  • ስዋፕ ምቕያር ትእዛዝ
  • ነቲ ዝኣተወ ቁጽሪ ምድምሳስ
  • ካብቲ ውጽኢት ቁጽሪ ቅዳሕ
  • ነቲ ምቕያር ንምርካብ ነቲ ናይ ስሌት መግለጺ ቅዳሕ