Oratlas    »    Jijjiirraa lakkoofsa baayinarii irraa gara lakkoofsa kurnyeetti
ibsa shallaggii tartiibaan kennuu wajjin


Jijjiirraa lakkoofsa baayinarii irraa gara lakkoofsa kurnyeetti tarree tartiiba tartiiba shallaggii raawwatame waliin

Qajeelfamoota:

Kun jijjiiramaa lakkoofsa baayinarii gara lakkoofsa kurnyeeti. Lakkoofsota negaatiivii fi akkasumas lakkoofsota kutaa firaakshinii qaban jijjiiruu dandeessa. Bu'aan isaas kutaa lakkoofsa guutuu isaa keessattis ta'e kutaa firaakshinii isaa keessatti sirrii ta'uu guutuu qaba. Kana jechuun bu'aan agarsiifame jijjiirraa sirrii qabachuuf hamma barbaachisu dijiitota ni qabaata.

Lakkoofsa baayinarii kan walqixa kurnyee isaa argachuu barbaaddu galchi. Jijjiirraan battalumatti raawwatama, akkuma lakkoofsi galfamutti, osoo button kamiyyuu cuqaasuun hin barbaachisin. Hubadhu naannoon barruu arfiilee sirrii lakkoofsa baayinarii wajjin walsimu qofa deeggara. Isaan kun zeeroo, tokko, mallattoo negaatiivii fi addaan baastuu firaakshinii dha.

Jijjiirraa jalatti tarree tarkaanfiiwwan jijjiirraa harkaan raawwachuuf barbaachisan arguu dandeessa. Tarreen kun akkuma lakkoofsi galfamus ni mul'ata.

Fuulli kun dalagaalee jijjiirraa wajjin walqabatan, qaree isaa cuqaasuun raawwatamuu danda'us ni dhiheessa. Isaanis: