Oratlas    »    Sefetoledi go tšwa go palo ya binary go ya go palo ya tesimale
ka kgato ka kgato tlhaloso ya go bala


Converter go tšwa go nomoro ya binary go ya go nomoro ya tesimale ka lenaneo la kgato ka kgato la dipalelo tše di dirilwego

Ditaelo:

Ye ke sefetoledi sa palo ya binary go ya go palo ya tesimale. O ka fetolela dinomoro tše mpe le gape dinomoro tše di nago le karolo ya karolwana. Sephetho se na le go nepagala ka botlalo, bobedi karolong ya yona ya palomoka le karolong ya yona ya karolwana. Se se ra gore sephetho se se bontšhitšwego se tla ba le dinomoro tše ntši ka fao go nyakegago go ba le phetošo ye e nepagetšego.

Tsenya nomoro ya binary yeo e lekanago la tesimale yeo o nyakago go e hwetša. Phetolelo e dirwa ka ponyo ya leihlo, ka ge nomoro e tsenywa, ntle le go nyakega ga go kgotla konope efe goba efe. Hlokomela gore lefelo la sengwalwa le thekga fela ditlhaka tše di šomago tšeo di sepelelanago le nomoro ya binary. Tše ke lefela, le tee, leswao le lebe le karoganyo ya karolwana.

Ka tlase ga phetošo o ka bona lenaneo la magato a go dira phetošo ka seatla. Lenaneo le le tšwelela gape ge nomoro e tsenywa.

Letlakala le le fana gape ka mešomo ye e amanago le phetošo, yeo e ka phethagatšwago ka go kgotla dikonope tša yona. Tše ke: