Oratlas    »    ካብ ዓስራይ ቁጽሪ ናብ ክልተኣዊ ቁጽሪ ዝቕይር
ምስ ደረጃ ብደረጃ መብርሂ ናይቲ ስሌት


ካብ ዓስራይ ቁጽሪ ናብ ክልተኣዊ ቁጽሪ ዝቕይር ምስ ደረጃ ብደረጃ ዝርዝር ናይ ዝተፈጸሙ ስሌታት

መምርሕታት:

እዚ ዓስራይ ቁጽሪ ናብ ክልተኣዊ ቁጽሪ ዝቕይር እዩ። ኣሉታዊ ቁጽርታትን ከምኡ ውን ቁጽርታት ብክፋላዊ ክፋል ክትቅይሮም ትኽእል ኢኻ። እቲ ውጽኢት ኣብቲ ምሉእ ቁጽሩ ምሉእ ትኽክለኛነት ኣለዎ። ኣብቲ ክፋላዊ ክፋሉ፡ እቲ ውጽኢት ክሳብ 10 ዕጽፊ ናይቲ ዝኣተወ ክፋላዊ ኣሃዛት ዝበጽሕ ትኽክለኛነት ኣለዎ።

ክልተኣዊ መመዘኒኡ ክትረኽበሉ እትደሊ ዓስራይ ቁጽሪ ኣእቱ። እቲ ምቕያር ብቕጽበት ይፍጸም፣ ከምቲ እቲ ቁጽሪ ዝኣቱ ዘሎ፣ ዝኾነ መጠወቒ ምጥዋቕ ከየድለየካ። እቲ ናይ ጽሑፍ ቦታ ምስ ዓስራይ ቁጽሪ ዝሰማምዑ ቅኑዓት ፊደላት ጥራይ ከም ዝድግፍ ኣስተውዕል። እዚኦም ድማ ኣሉታዊ ምልክት፡ ክፋላዊ መፍለዪን ቁጽራዊ ኣሃዛትን ካብ ዜሮ ክሳብ ትሽዓተ እዮም።

ኣብ ትሕቲ እቲ ምቕያር ዝርዝር ናይቶም ነቲ ምቕያር ብኢድካ ንምፍጻም ዝሕግዙ ስጉምትታት ክትሪኢ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዝርዝር እዚ ቁጽሪ ምስ ኣተወ እውን ይረአ።

እዚ ገጽ እዚ ምስቲ ምቕያር ዝተኣሳሰሩ ተግባራት እውን የቕርብ፣ ኣብ መጠወቒታቱ ብምጥዋቕ ክፍጸሙ ዝኽእሉ። እዚኦም ድማ፤

ነቲ ዝኣተወ ቁጽሪ ብሓደ ምውሳኽን ምጉዳልን።

  • ስዋፕ ምቕያር ትእዛዝ
  • ነቲ ዝኣተወ ቁጽሪ ምድምሳስ
  • ካብቲ ውጽኢት ቁጽሪ ቅዳሕ