Oratlas    »    Lakkoofsa kurnyee irraa gara lakkoofsa baayinariitti jijjiiru
ibsa shallaggii tartiibaan kennuu wajjin


Jijjiirraa lakkoofsa kurnyee irraa gara lakkoofsa baayinarii tarree tartiiba tartiiba shallaggii raawwatame waliin

Qajeelfamoota:

Kun jijjiiramaa lakkoofsa kurnyee gara lakkoofsa baayinariiti. Lakkoofsota negaatiivii fi akkasumas lakkoofsota kutaa firaakshinii qaban jijjiiruu dandeessa. Bu'aan kutaa lakkoofsa guutuu isaa keessatti sirrii ta'uu guutuu qaba. Kutaa firaakshinii isaa keessatti, bu’aan isaa hanga dachaa 10 lakkoofsa dijiitota firaakshinii galfame qaba.

Lakkoofsa kurnyee kan walqixa baayinarii isaa argachuu barbaaddu galchi. Jijjiirraan battalumatti raawwatama, akkuma lakkoofsi galfamutti, osoo button kamiyyuu cuqaasuun hin barbaachisin. Hubadhu, naannoon barruu arfiilee sirrii lakkoofsa kurnyee wajjin walsimu qofa akka deeggaru. Isaan kun mallattoo negaatiivii, addaan baastuu firaakshinii fi dijiitota lakkoofsaa zeeroo hanga sagalti.

Jijjiirraa jalatti tarree tarkaanfiiwwan jijjiirraa harkaan raawwachuuf barbaachisan arguu dandeessa. Tarreen kun akkuma lakkoofsi galfamus ni mul'ata.

Fuulli kun dalagaalee jijjiirraa wajjin walqabatan, qaree isaa cuqaasuun raawwatamuu danda'us ni dhiheessa. Isaanis: