Oratlas    »    दशांश संख्या पासून द्विपदी संख्यांत रुपांतरीत करपी
गणनेचें पावलां पावलांनी स्पश्टीकरण दिवन


केल्ल्या गणनेची टप्प्या टप्प्यान वळेरी सयत दशांश संख्यांतल्यान द्विपदी क्रमांकांत रुपांतरीत करपी

सुचोवण्यो:

हो दशांश संख्या ते द्विपदी संख्या रुपांतरक आसा. तुमी ऋणात्मक संख्यांचें रुपांतर करूंक शकतात आनी तशेंच अपूर्णांक भाग आशिल्लीं संख्यां रुपांतरीत करूंक शकतात. परिणामाक ताच्या पूर्णांक भागांत पुराय अचूकता आसता. ताच्या अपूर्णांक भागांत ह्या परिणामाची सुक्ष्मताय दाखयल्ल्या अपूर्णांक अंकांच्या संख्येच्या १० पटींनी मेरेन आसता.

तुमकां ताचो द्विपदी समतुल्य मेळोवपाचो आसा तो दशांश संख्या दाखयात. रुपांतर क्षणांत जाता, क्रमांक घालपाक लागला म्हणून, खंयच्याय बटणाचेर क्लिक करपाची गरज नासतना. लक्षांत दवरात की मजकूर क्षेत्र फकत दशांश संख्याक अनुरूप वैध अक्षरांक तेंको दिता. हे ऋण चिन्ह, अपूर्णांक विभाजक आनी शून्य ते णव अशे संख्यात्मक अंक.

रुपांतरा सकयल तुमकां रुपांतर हाताळपाच्या पांवड्यांची वळेरी पळोवंक मेळटा. क्रमांक घालतना ही वळेरीय दिसता.

हें पान रुपांतरा संबंदीत कार्यांय दिता, ताच्या बटणांचेर क्लिक करून कार्यान्वीत करपाक शकतात. हीं अशीं- १.

दाखयल्लो आंकडो एक वाडोवचो आनी उणो करचो

  • स्वॅप रुपांतरण आदेश
  • दाखयल्लो क्रमांक काडून उडोवप
  • परिणामांतल्यान क्रमांक कॉपी करात


  • © 2024 Oratlas - सगळे हक्क राखीव आसात