Oratlas    »    Kɔnvɔta frɔm desimal nɔmba to baynary nɔmba
wit wan stɛp bay stɛp ɛksplen bɔt di kɔlkyulɛshɔn


Kɔnvɔta frɔm disima nɔmba to baynary nɔmba wit wan stɛp-by-stɛp list fɔ di kɔlkyulɛshɔn dɛn we dɛn du

Advays dɛn:

Dis na desimal nɔmba to baynary nɔmba kɔnvɔta. Yu kin kɔnvɔyt nɛgitiv nɔmba dɛn ɛn bak nɔmba dɛn wit frakshɔn pat. Di rizulyt gɛt ful akkurayt na in intaj pat. Insay in frakshɔn pat, di rizɔlt gɛt prɛsishɔn we go rich 10 tɛm di nɔmba fɔ di frakshɔn dijit dɛn we dɛn put.

Ɛntay di desimal nɔmba we yu want fɔ gɛt in baynary ikwal fɔ. Di kɔnvɛnshɔn kin apin wantɛm wantɛm, as dɛn de put di nɔmba, ɛn dɛn nɔ nid fɔ klik ɛni bɔtin. Notis se di tɛks eria de sɔpɔt valid aks dɛn nɔmɔ we kɔrɛkt to wan dɛsimal nɔmba. Dis na di nɛgitiv sayn, di frakshɔn sɛpareta, ɛn di nɔmba dijit dɛn we de na ziro to nayn.

Dɔŋ ya di kɔnvɛnshɔn yu kin si wan list fɔ di tin dɛn we yu fɔ du fɔ du di kɔnvɛnshɔn wit yu an. Dis list de apia bak as dɛn de put di nɔmba.

Dis pej de gi yu bak tin dɛn we gɛt fɔ du wit di kɔnvɛnshɔn, we yu kin ebul fɔ du bay we yu klik in bɔtin dɛn. Dɛn tin ya na: