Oratlas    »    Daɲɛw jatebɔlan ɛntɛrinɛti kan

Daɲɛw jatebɔlan ɛntɛrinɛti kan

X

Daɲɛ joli bɛ ne ka sɛbɛn kɔnɔ?

Kabini fɔlɔfɔlɔ, daɲɛw de ye hadamaden ka miirili jirali fɛɛrɛba ye. Daɲɛ tɛ dan sɛbɛnniw sigiyɔrɔmali dɔrɔn ma; O ye fɛn ye min kɔrɔ ye a yɛrɛ ye, min bɛ se ka hakilinaw, dusukunnataw ani dɔnniyaw lase mɔgɔw ma. Filozofiw ye daɲɛw ɲɛnajɛ, k’u fanga sɛgɛsɛgɛ walasa ka fɛnw kɔnɔkow minɛ ani u jɔyɔrɔ kumaɲɔgɔnya ni faamuyali la.

Nin ɛntɛrinɛti kan daɲɛw jatebɔyɔrɔ in ye ɛntɛrinɛti yɔrɔ ye min bɛ daɲɛ hakɛ fɔ min bɛ baara kɛ ni sɛbɛnni ye. Daɲɛ hakɛ dɔnni bɛ se ka kɛ nafa ye walasa ka sɛbɛnni janya wajibiyalenw dafa walima k’an ka sɛbɛnni kɛcogo nɔgɔya.

Baara kɛcogo ɲɛfɔlenw ka nɔgɔn. Walasa k’a Dɔn daɲɛ hakɛ min bɛ sɛbɛnni dɔ la, i ka kan k’o Dòn yɔrɔ jiralen na dɔrɔn ani daɲɛ hakɛ min b’a Kɛ o bɛna Bɔ a yɛrɛma. Hakɛ min fɔra, o bɛ lakurayali o yɔrɔnin bɛɛ la, ni fɛn o fɛn Changé sɛbɛn donna. A bɛnnen don ko ‘X’ bilenman dɔ bɛ bɔ min b’a to baarakɛla bɛ se ka sɛbɛnni yɔrɔ saniya.

Nin daɲɛ faralen in dabɔra ka baara kɛ ka ɲɛ navigatɔrɔn suguya bɛɛ la ani ɛkran hakɛ o ɛkran hakɛ la. A bɛ baara Kɛ ni kanw dɔrɔn de ye minnu ka teli k’u ka daɲɛw Bɔ ɲɔgɔn na ni yɔrɔ finmanw ye, hali n’a y’a Sɔrɔ a bɛ daɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ danfara sugu wɛrɛw fana Jate.