Oratlas    »    Sebaledi sa mantšu a inthaneteng

Sebaledi sa mantšu a inthaneteng

X

Mongwalo wa ka o na le mantšu a makae?

Ga e sa le go tloga mehleng ya bogologolo, mantšu e bile sefatanaga se segolo sa go bontšha kgopolo ya motho. Lentšu ga se feela tatelano ya ditlhaka; Ke selo seo se nago le tlhalošo ya sona, seo se kgonago go fetišetša dikgopolo, maikutlo le tsebo. Boradifilosofi ba kgahlilwe ke mantšu, ba hlahloba maatla a ona a go swara moko wa dilo le tema ya ona poledišanong le kwešišong.

Sebadi se sa mantšu sa inthaneteng ke letlakala la wepe leo le begago palo ya mantšu ao a šomišitšwego mo sengwalong. Go tseba palo ya mantšu go ka ba mohola go fihlelela dinyakwa tša botelele bja sengwalwa goba go hlwekišwa ga mokgwa wa rena wa go ngwala.

Ditaelo tša go diriša di bonolo. Go tseba gore sengwalwa se na le mantšu a makae, o swanetše go no se tsenya lefelong leo le bontšhitšwego gomme palo ya mantšu ao a se bopago e tla tšwelela ka go itiragalela. Tšhelete ye e begilwego e mpshafatšwa ka pela ge phetogo efe goba efe go sengwalwa seo se tsentšwego. Ka tshwanelo 'X' ye khubedu e tšwelela yeo e dumelelago modiriši go hlatswa lefelo la sengwalwa.

Sedirišwa se sa mantšu se hlamilwe go šoma gabotse go sephephediši sefe goba sefe le go bogolo bjo bongwe le bjo bongwe bja skrine. E šoma fela le maleme ao gantši a aroganyago mantšu a ona ka dikgoba tše tšhweu, le ge e ela hloko gape le dibopego tše dingwe tša karoganyo magareng ga mantšu.