Oratlas    »    ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯋꯥꯔꯗ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ꯫

ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯋꯥꯔꯗ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ꯫

X

ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯂꯗꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ?

ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯋꯥꯍꯩꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯥ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯑꯛꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯛꯕꯦꯟꯁ ꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯏ; ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯔꯊ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ, ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯃꯈꯤ, ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯑꯣꯅꯕꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯋꯥꯔꯗ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯋꯦꯕ ꯄꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯉꯕꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯃꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯅꯁ꯭ꯠꯔꯛꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏ꯫ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯗꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯉꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯦꯅꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅꯥ ꯂꯥꯂꯍꯧꯒꯤ ‘X’ ꯑꯃꯥ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯌꯨꯖꯔꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯦꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯐꯖꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯋꯥꯏꯇꯦꯞ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯥ ꯇꯥꯍꯅꯕꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ꯫