Oratlas    »    އޮންލައިން ވޯޑް ކައުންޓަރ

އޮންލައިން ވޯޑް ކައުންޓަރ

X

އަހަރެންގެ ލިޔުމުގައި ކިތައް ލަފުޒު ހުރެއެވެ؟

ޒަމާނުއްސުރެ އިންސާނާގެ ފިކުރު ފާޅުކުރުމުގެ މައިގަނޑު އުޅަނދަކީ ބަސްތަކެވެ. ލަފުޒަކީ ހަމައެކަނި އަކުރުތަކުގެ ތަރުތީބަށްވުރެ މާ ބޮޑު އެއްޗެކެވެ؛ އެއީ އަމިއްލަ މާނައެއް އޮންނަ، ޚިޔާލުތަކާއި ޖަޒުބާތުތަކާއި ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި އެއްޗެކެވެ. ފަލްސަފާވެރިން ވަނީ ބަސްތަކުގެ މައްޗަށް ފޭސްކޮށް، ކަންކަމުގެ ޖާދޫ އަތުލައިގަތުމުގެ ބާރާއި، މުވާސަލާތާއި ވިސްނުމުގައި އެމީހުންގެ ދައުރު ހޯދާފައެވެ.

މި އޮންލައިން ވޯޑް ކައުންޓަރަކީ ލިޔުމެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކުގެ އަދަދު ރިޕޯޓްކުރާ ވެބް ޕޭޖެކެވެ. ލަފުޒުތަކުގެ އަދަދު އެނގުމަކީ ޓެކްސްޓް ދިގުމިނުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުމުގެ ސްޓައިލް ރީފައިން ކުރުމަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ބޭނުންކުރުމުގެ އިރުޝާދުތައް ސާދާއެވެ. ލިޔުމެއްގައި ކިތައް ލަފުޒު ހުރިކަން އެނގުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި އެ ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ލިޔެފައި އެ ލިޔުމެއް އެކުލެވޭ ލަފުޒުތަކުގެ އަދަދު އޮޓޮމެޓިކުން ފެންނާނެއެވެ. ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދު ވަގުތުން ރިފްރެޝް ކުރެވެނީ އެންޓަރ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައުމުންނެވެ. އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަތްކުލައިގެ 'އެކްސް' އެއް ފެނިގެން ގޮސް ޓެކްސްޓް އޭރިއާ ސާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

މި ވޯޑް އެޑަރ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ބްރައުޒާއެއްގައިވެސް އަދި ކޮންމެ ސްކްރީން ސައިޒެއްގައިވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އާންމުކޮށް ހުދު ޖާގަތަކުން ލަފުޒުތައް ވަކިކުރާ ބަސްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް ނަމަވެސް، ލަފުޒުތަކުގެ މެދުގައި ވަކިކުރުމުގެ އެހެން ގޮތްތަކަށް ވެސް ރިއާޔަތް ކުރެ އެވެ.