Oratlas    »    Onlaýn söz hasaplaýjy

Onlaýn söz hasaplaýjy

X

Tekstimde näçe söz bar?

Gadymy döwürlerden bäri sözler adam pikirini aňlatmagyň esasy serişdesi bolup durýar. Söz diňe harplaryň yzygiderliligi däl; Öz manysy bolan, pikirleri, duýgulary we bilimleri ýaýratmaga ukyply bir edara. Filosoflar sözleriň haýran galmagy, zatlaryň düýp manysyny ele almak güýjüni we aragatnaşyk we düşünişmekdäki roluny öwrenýärler.

Bu onlaýn söz hasaplaýjy, tekstde ulanylýan sözleriň sanyny habar berýän web sahypasydyr. Sözleriň sanyny bilmek, tekstiň uzynlygy talaplaryny kanagatlandyrmak ýa-da ýazuw stilimizi arassalamak üçin peýdaly bolup biler.

Ulanmak boýunça görkezmeler ýönekeý. Tekstde näçe sözüň bardygyny bilmek üçin diňe görkezilen ýere girizmeli we ony düzýän sözleriň sany awtomatiki peýda bolar. Habar berlen mukdar girizilen tekstdäki islendik üýtgeşiklikden derrew täzelenýär. Degişli ýagdaýda ulanyja tekst meýdanyny arassalamaga mümkinçilik berýän gyzyl 'X' peýda bolýar.

Bu söz goşmaçasy islendik brauzerde we islendik ekran ululygynda gowy işlemek üçin döredildi. Diňe sözlerini ak boşluklar bilen aýyrýan diller bilen işleýär, sözleriň arasynda aýralygyň beýleki görnüşlerini hem göz öňünde tutýar.