Oratlas    »    ऑनलायन शब्द काउंटर

ऑनलायन शब्द काउंटर

X

म्हज्या मजकूरांत कितले शब्द आसात?

आदल्या काळासावन मनशाच्या विचारांच्या अभिव्यक्तीचें मुखेल वाहन म्हळ्यार उतरां. एक उतर म्हणल्यार फकत अक्षरांचो क्रम न्हय; विचार, भावना आनी गिन्यान प्रसारीत करपाक सक्षम अशी स्वताचो अर्थ आशिल्ली अस्तित्व. तत्वगिन्यान उतरां कडेन मोहित जाल्यात, वस्तूंचें सार धरपाची तांची शक्त आनी संवाद आनी समजूतींत तांची भुमिका सोदून काडटात.

हें ऑनलायन शब्द काउंटर हें एक वॅब पान आसा जें मजकूरांत वापरिल्ल्या उतरांची संख्या कळयता. शब्दांची संख्या जाणून घेवप मजकूर लांबायची गरज भागोवपाक वा आमची बरोवपाची शैली परिष्कृत करपाक उपेगी थारूंक शकता.

वापरपाच्यो सुचोवण्यो सोपी आसात. मजकूरांत कितले शब्द आसात तें जाणून घेवपाक फकत तो दाखयल्ल्या वाठारांत घालचो पडटलो आनी तो तयार करपी उतरांची संख्या आपोआप दिसतली. नोंद केल्ल्या मजकूरांत खंयचोय बदल जाल्यार अहवाल दिल्ले रक्कम रोखडीच ताजी जाता. योग्य रितीन तांबडो 'X' दिसता जो वापरप्याक मजकूर क्षेत्र निवळ करपाक परवानगी दिता.

हो शब्द जोडपी खंयच्याय ब्राउझरांत आनी खंयच्याय स्क्रीन आकाराचेर बरो काम करपाक तयार केल्लो आसा. चड करून धव्या सुवातींनी आपले उतर वेगळे करपी भासांनीच तो काम करता, जरी तातूंत उतरांमदल्या वेगळेपणाच्या हेर प्रकारांचोय विचार केल्लो आसलो तरी.